کتووانیلا یک تولیدی برای محصولات اولیه رژیم کتوژنیک میباشد که از آبان سال 1397 فعالیت جدی خودش را شروع کرده است.

در تمام این مدت هدف ما ایجاد کردن فرهنگ درست برای رژیم کتوژنیک بوده است و توانستیم دسترسی مواد اولیه این رژیم را برای عزیزانی که رژیم کتوژنیک دارند فراهم کنیم.

اکثر مواد های اولیه این رژیم واردات میشود و ما توانستیم درصد زیادی از آنها را با کیفیت و قیمت بسیار عالی در داخل تولید کنیم.