می 1, 2019
ورزش و کتوژنیک

آیا ورزش در رژیم کتوژنیک درست است؟

رژیم های غذایی به احتمال زیاد بر روندی که بدنتان با برنامه های ورزشی برخورد می کند، اثر خواهد گذاشت. با این که اختلاف نظرهایی بر […]